Studienleitung

Koordinator: Hans-Ulrich Wittchen, Prof. Dr. (TU Dresden)
Sprecher: Andreas Heinz, Prof. Dr. (Charité Berlin)

Projektleitung:

Anne Beck2, Dr. rer. medic. Dipl.-Psych. (Charité Berlin)
Andreas Heinz 1, 2, Z, Prof. Dr. Dr. (Charité Berlin)
Michael Rapp 3, PD. Dr. Dr. (Charité Berlin)
Nina Romanczuk-Seiferth 3, Dr. (Charité Berlin)
Daniel J. Schad 3, Dr. (Charité Berlin)
Florian Schlagenhauf JG, Dr. (Charité Berlin)
Katharina Schmack 6, Dr. (Charité Berlin)
Michael N. Smolka 1, Prof. Dr. (TU Dresden)
Philipp Sterzer 7, Prof. Dr. (Charité Berlin)
Henrik Walter 6, Prof. Dr. Dr. (Charité Berlin)
Hans-Ulrich Wittchen Z, Prof. Dr. (TU Dresden, LMU München)
Ulrich S. Zimmermann 2, PD Dr. (Uniklinikum Dresden)
Assoziiert: John-Dylan Haynes7, Prof. Dr. (BCCN Berlin)

Leitung und Co-Leitung Förderperiode 1:

Michael Bauer 2, Prof. Dr. Dr. (Uniklinikum Dresden)
Ralph Buchert 5, Dr. rer. nat. (Charité Berlin)
Jürgen Gallinat 5, Prof. Dr. med. (Charité Berlin)

Hauke Heekeren 3, Univ.-Prof. Dr. med. (FU Berlin)

 

Rainer Hellweg 5, Prof. Dr.  med. (Charité Berlin)
Angela Ittel 3, Prof. Dr. (TU Berlin)
Inge Maria Mick 1, Dr. (Universitätsklinikum Dresden)
Imke Puls5, Prof. Dr. med. (Charité Berlin)